AVALUACIÓ

Per avaluar tot aquest treball es  farà a través de diferents rúbriques:


RÚBRICA TREBALL ESCRIT.RÚBRICA EXPOSICIÓ ORAL.RÚBRICA  TREBALL EN GRUP.


A més: 


- El treball final, s'avaluarà observant el mateix producte. El seu funcionament i  estètica.

- L'adquisició dels diferents  continguts sobre el cos humà també seran avaluats a través d'alguns qüestionaris fets a través de l'EDMODO.